องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะ[วันที่ 2019-09-18][ผู้อ่าน 121]
 
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษี[วันที่ 2019-05-29][ผู้อ่าน 237]
 
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [วันที่ 2019-05-29][ผู้อ่าน 239]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562[วันที่ 2019-01-01][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2018-11-28][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-22][ผู้อ่าน 323]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-01-13][ผู้อ่าน 417]
 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับประถมศึกษา[วันที่ 2017-12-25][ผู้อ่าน 537]
 

|1หน้า 2|3