องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 2[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 195]
 
  รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 273]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 214]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะ[วันที่ 2019-09-18][ผู้อ่าน 179]
 
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษี[วันที่ 2019-05-29][ผู้อ่าน 291]
 
  ออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [วันที่ 2019-05-29][ผู้อ่าน 293]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562[วันที่ 2019-01-01][ผู้อ่าน 149]
 
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2018-11-28][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-22][ผู้อ่าน 388]
 

|1หน้า 2|3|4