องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 2


วันที่  20  สิงหาคม  2563  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21