องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนตำบลภูแลนคา


คณะผู้บริหารฯ  พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลภูแลนคา  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  16  มีนาคม 2564 - 8 เมษายน  2564

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20