องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
  นายนิยม   ดิเรกศิลป์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 091-7044153
 


นายสกล   เฉลียวชาติ
นายนพกร   หนชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-8250868
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 085 - 7755297
   
 
  นายบุญเกิด   รวดเร็ว
 
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 098 - 0962949