องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

สภา อบต.

   
 
  นายสาคร   สิงห์โคตร
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  


นายกฤติเดช   จันทร์โสดา นายชาญณรงค์   ศรีจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางมะลิ   สุมณฑา
นายอำนวย   พรมบุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5


นายสุดใจ   ทีทา นางคำไฮ   หาแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

นายพิทักษ์   รวดเร็ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8