องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองช่าง

     
 

นายวันชัย ญาติสมบูรณ์

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  นายสานิต เฉลียวชาติ  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  


 
นางสุภาวดี  ศิริภูมิธนาชัย
  นายอำนวย หีบขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   คนงานทั่วไป (ทักษะ)