องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 

นายวันชัย ญาติสมบูรณ์

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำลภูแลนคา
โทร. 089-7220838
 
     
นางศิริพร โรมแพน นายไพรทูลย์ วรพล นายวันชัย ญาติสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-9612035
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 087-4359730
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-7220838
   
นางศิริพร โรมแพน   นายเดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 087-9612035
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.096-9750757