องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

     
 

นายเดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์

 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
  นายเดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
     
  นางสาวณภัทร จันบัวลา
 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน